Obchodné podmienky - Santeria.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Nákup v internetovom obchode santeria môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v celom ich rozsahu.

Predávajúci:

Santeria, s.r.o., Markova 7, Bratislava 851 01, Slovensko

IČO: 35 939 516

DIČ: 2022020528

IČ DPH: SK2022020528

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava, Odd. Sro, Vl. č. 36357/B

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:

Všetky produkty, ponúkané v internetovom obchode santeria.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať produkty, ktoré sú ponúkané v internetovom obchode santeria vyplnením a odoslaním objednávkového formulára. Predávajúci neprijíma telefonické, e-mailové ani osobné objednávky.

Po odoslaní objednávky kupujúcim, dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 3 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, z dôvodu potvrdenia objednávky.

Záväzným potvrdením objednávky vznikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného produktu. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia produktu a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo email
 • Presný názov produktu
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za produkt
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

IČO a IČ DPH spoločnosti

Kontaktnú osobu a telefón

Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

 • bankovým prevodom
 • platba kartou

Pri prevzatí tovaru:

 • kuriérnou, alebo poštovou dobierkou

Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 15 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá zároveň slúži aj ako dodací list. Obsahovať bude zoznam objednaného tovaru a prepravné náklady.

Platné ceny produktov sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov.

Predávajúci garantuje dodanie produktu za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Tovar je predávaný podľa vzorov a produktových listov vystavených na eshope.

Doba dodania:

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej na eshope pri každom produkte. Ak nie je uvedené inak, doba expedície je 7 pracovných dní. Ak nie je možné expedovať tovar v uvedenej lehote, predávajúci o tom upovedomí kupujúceho emailom, alebo telefonicky. Doba expedície tovaru celej objednávky je zhodná s najdlhšou dobou expedície uvedenou pri ktoromkoľvek produkte z objednávky. Celková doba dodania je súčtom doby na expedíciu a doby doručenia zásielky dopravcom. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim ručí dopravca.

Spôsob doručenia tovaru:

 • Osobný odber na prevádzke predávajúceho v čase vymedzenom pre osobné odbery spracovaných objednávok. V takomto prípade kupujúci nehradí náklady na prepravu. O skutočnosti, že je jeho objednávka pripravená k osobnému odberu, bude informovaný emailom, alebo telefonicky.
 • ? Zmluvnou kuriérskou spoločnosťou na miesto , ktoré je uvedené v objednávke ako „Dodacia adresa“. V takomto prípade kupujúci hradí náklady na prepravu 4,70 € vrátane DPH za každú zásielku , ak je adresa doručenie v SR. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 70% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť prípadoch:

 • ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • ak sa produkt už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
 • ak kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom. Tovar je potrebné zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri bezdôvodnom vrátení tovaru bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 10 % sumy za tovar. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú. V prípade bezdôvodného vrátenia tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade ak bolo nutné predmetný tovar (na objednávku) na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov a tento tovar nie je možné ďalej predať. Storno poplatok môže byť do výšky až 70% z celkovej ceny tovaru. Tovar zaslaný späť na prevádzku dodávateľa bude týmto bez zbytočného odkladu posúdený. Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.

ZÁRUKA A PODMIENKY REKLAMÁCIE

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci má právo reklamovať len tovar s vadami, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladu o zaplatení a prevzatí tovaru a vyplnení reklamačného formulára.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne na prevádzku predávajúceho).

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10€ a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Údaje kupujúceho sú chránené pred zneužitím. Predávajúci sa zaručuje že nikdy neposkytne dáta kupujúceho a údaje o jeho nákupoch tretiemu subjektu. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Používaním tohto internetového obchodu kupujúci súhlasí aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Údaje, ktoré poskytne kupujúci sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, a vystavenie faktúry. Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri nákupe a registrácii na eshope sa kupujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami eshopu.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.